ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATNYILVÁNTARTÁS


AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK MEGFELELŐEN

 

Adatkezelő:

Piff Krisztián, természetes személy

Email: info@nagyonlopom.hu

 

I.Különleges adatkezelési esetek
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének aktuális rendelkezései alapján

(2018. március)
Piff Krisztián (természetes személy) mint Adatkezelő különleges adatkezelési tevékenységet nem végez.

 

II.Az adatkezelés jogalapja
Piff Krisztián (természetes személy), a törvény szerint az Adatkezelő, felhasználói jelentik a rendelkezés szabályai szerint az Adatalanyokat.
Az Adatalanyok meghatározott adatai tárolásának célja a kapcsolattartás:

-kezelési időpontok és azok változásainak egyeztetése


Az adatok nyilvántartása az Adatalany hozzájárulása alapján történik.

Piff Krisztián mint adatkezelő nyilvántarthatja

a felhasználók nevét, email címét, feltöltött fényképeit

Az adatalany ráutaló magatartása:  e-mailben vagy más elektronikus írásbeli úton történő megkeresése-, és írásbeli hozzájárulása alapján.

Az adatkezelő az adatalanyok adatait elektronikusan tárolja.

 

III. Az adatalanyok jogainak elérhetővé tétele
Az Adatalanyok, azaz a vendégek a róluk szóló adatok tulajdonosai.

Piff Krisztián az adatok kezelője (továbbiakban Adatkezelő).

 

III/a. Rendelkezésre bocsátandó információk
Piff Krisztián mint Adatkezelő nyilvántarthatja a felhasználók

nevét, email címét, feltöltött képet.

Az Adatalanynak szóbeli vagy írásbeli kérésére Piff Krisztián, mint Adatkezelő rendelkezésre bocsátja az adatalany általa nyilvántartott adatait.

(További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

 

Az adatkezelő elérhetősége:

Piff Krisztián

info@nagyonlopom.hu


Az adatkezelő harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba az adatokat nem adja ki.


Az adatok tárolásának időtartama:

Az Adatalany kérésének megfelelő ideig, azaz hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatok megsemmisítését adatalany írásban kérvényezheti az adatkezelőtől.

 

III/b. Hozzáférési jog
Adataikkal kapcsolatban az adatalanyok jogosultak kérni a róluk tárolt adatok ellenőrzését,
helyesbítését és törlését az Adatkezelőtől a III/a pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

A hozzáférési jog gyakorlása során az Adatkezelőnek az előző részben tárgyalt összes információt rendelkezésre kell bocsátani, továbbá tájékoztatást kell adnia szóban is az adatkezelési célokról, elérhetőségekről, jogokról az Adatalany számára.

Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be, akkor ezt könnyen olvasható elektronikus módon bocsátja rendelkezésre.
Az Adattulajdonos igénylőnek írásbeli kérés esetén hitelt érdemlően bizonyítania kell személyazonosságát az adatok igénylésekor (email cím, név).

 

III/c. Helyesbítéshez való jog
Az érintett Adattulajdonos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatokat.

 

III/d. Törléshez való jog
Az érintettek kérhetik a róluk szóló adatok törlését, amennyiben a
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
kezelték
- az Adatkezelő az adatokat jogellenesen kezeli.

 

IV. Technikai és szervezési intézkedések, adatbiztonság
Az adatok védelmének biztonságát az Adatkezelő jelszóval védett mobileszközzel, jelszóval védett WiFi (WPA2-PSK vagy jobb titkosítással) alkalmazásával, felhasználónév + jelszóval védett számítógép használatával biztosítja.
Az Adatkezelő az Adatalany adatait harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi
szervezetnek, másik országba nem adja ki.

 

V. Adatkezelési incidens

Adatkezelési incidens történik, amennyiben az Adatkezelő nyilvántartása lopás, vagy technikai okok miatt megsemmisül.

Az Adatkezelő ebben az esetben köteles jegyzőkönyvet felvenni az esetről,
értesíteni az illetékes hatóságot (NAIH).

Az Adattulajdonosokat weboldalon vagy közösségi oldalakon keresztül köteles az eseményről értesíteni.